Общинска избирателна комисия Борован


РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ
Борован, 09.01.2022

ОТНОСНО: Взимане на решение на основание чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на Община Борован - Десислава Димитрова Тодорова.

Днес 09.01.2022 г. в 12:00 часа Общинската Избирателна Комисия –Борован , като взе предвид следните факти и обстоятелства:

С Решение №145-МИ/07.10.2021 г.На ОИК-Борован, РЕШИ:  НА ЛИЦЕ Е РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.85, АЛ.4, ИЗР.2 ОТ ИК, А ИМЕННО НЕ Е НА ЛИЦЕ НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ЧЛЕНОВЕ.

Решението е прието по повод на получено писмо от КПКОНПИ  – София с Вх.№ МИ-300 от 05.10.2021. за предприемане на необходимите действия по компетентност по отношение на Десислава Тодорова – кмет на община Борован, във връзка с Решение № 7613/24.06.2021г. на ВАС – София, с което установява конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова, като кмет на община Борован за периода 2011-2015 г. Към писмото са приложени  Решение № РС -16469-19-099/18.12.2019 год. на КПКОНПИ – София, Решение №7288/15.12.2020 на АССГ и Решение на ВАС 7613/24.06.2021г.

След приемане на Решение №145-МИ/07.10.2021 г.  на ОИК-Борован, същото е изпратено след заседанието на ЦИК – София. На 08.10.2021 г. На редовно заседание на ЦИК е сведено до знанието на всички членове на ЦИК от докладчик Елка Стоянова, като уведомява комисията , че за следващото заседание ще бъде предложен проект на решение. До момента, същото не е разглеждано в ЦИК.

Срещу Решение №145-МИ/07.10.2021 г.  на ОИК-Борован, са подадени две жалби от общински съветници в общински съвет Борован в Административен съд – гр.Враца. С протоколно Решение на заседание на 21.10.2021 г., ОИК-Борован - ЕДИНОДУШНО прие жалбите да се оставят за произнасяне по компетентност на Адвинистративен съд – Враца.

По образуваното административно дело № 597/2021 по описа на Административен съд – гр.Враца е постановено определение за оставяне без разглеждане на жалбите и прекратявне на производството. За мотиви е посочено следното: Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 11, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на правомощията на кмета. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорено по реда на  чл. 459 от Изборния кодекс.

Законодателят изрично е определил лицата, които могат да обжалват тези решения или отказите да бъдат постановени.

Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 5, изр. първо от ЗМСМА, решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 може да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

В конкретния случай съдът намира, че за жалбоподателите липсва правен интерес от обжалване на процесното решение, доколкото същото не засяга техни субективни права, не им възлага конкретни правни задължения и не засяга техни законоустановени интереси. В депозираните жалби липсват съображения как оспорваният акт е засегнал, нарушил или застрашил права, свободи или законни интереси на жалбоподателите или какви задължения поражда за тях. Обстоятелството, че К. и Г. са общински съветници не ги легитимира като заинтересовани лица, които да оспорват решенията във връзка с предсрочно прекратяване правомощията на избран за кмет на община. Липсва и надлежно упълномощаване от централното ръководство на ПП ГЕРБ по смисъла на чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА да сезират съда с жалба и да оспорят въпросното решение на ОИК – Борован.

 

По изложените съображения съдът намира, че депозираните жалби от И.Д.К. и Г.Х.Г. против Решение № 145-МИ от 07.10.2021 г. на Общинска избирателна комисия - Борован са недопустими поради липса на правен интерес от оспорването и следва да бъдат оставени без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

 

Съобщенията за изготвеното определение от Административен съд – Враца са връчени на ОИК-Борован и на жалбоподателите, като определението не е обжалвано и решението на ОИК-Борован е влязло в законна сила.

 

С вх.№ 307/07.01.2022 г. е постъпило писмо от Окръжна Прокуратура – гр.Враца,с което уведомяват ОИК – Борован, че е образувана преписка за проверка на законосъобразността на Решение № 145-МИ от 07.10.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Борован, а именно не е налице необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите на зеседанието членове.

 

В писмото се посочва, че в решението на ОИК-Борован не се излагат мотиви, а сме действали в условията на обвързана компетентност, не е предоставена преценка при вземането на решението. На основание чл.42, ал.1, т.11 от ЗМСМА при влизане в сила на акт, с който е установен кофликт на интереси по ЗПКОНПИ на кметовете на общини се прекратяват правомощията предсрочно.

 

Със същото, прокуратурата намира, че с Решение №145-МИ/07.10.2021 г.  на ОИК-Борован съществено са нарушени изискванията на посочения текст от закона.

Налице за основанията за изготвяне на искане за възобновяване на производството от ОИК – Борован, тъй като решението е влязло в сила, не е оспорено пред съд и не е предвидено обжалване по административен ред, но с него съществено са нарушени изискванията на закона.

 

Поради това и на основание чл.100, ал.1, във вр. с чл.99, т.1 от АПК се възобновява производството по предложение на Окръжна Прокуратура – Враца от Прокурор В.В., като се отмени Решение №145-МИ/07.10.2021 г.  на ОИК-Борован и се приеме решение по чл.42, ал.1, т.11 от ЗМСМА.

 

С оглед на горе изложеното от Окръжна Прокуратура – Враца и във връзска с чл.85, ал.5 от ИК, ОИК- Борован,

 

РЕШИ:

Отменя свое Решение №145-МИ/07.10.2021, за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4, изр.2 от ИК, а именно не е налице необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове и приема  ново решение , а именно:

 

С оглед на горе изложените мотиви и във връзка с възобновено производстмво по реда на чл.100, ал.1 във вр.с чл.99,т.1 от АПК – от Окръжна прокуратура – Враца, както и на влязло в сила Решение на ВАС 7613/24.06.2021г.с което е установен конфликт на интереси по отношение на Десислава Димитрова Тодорова – кмет на община Борован и на основание чл.87, ал., т.1 от ИК и във вр. с чл. 42 ал. 1, т. 11 и ал.4 от ЗМСМА, ОИК-Борован

 

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно правомощията на кмета на Община Борован – Десислава Димитрова Тодорова , избран за кмет на Община Борован на изборите за общински съветници и кметове произведени на 27.10.2019 г., обявен за избран кмет на Община Борован  с Решение № 132-МИ/04.11.2019 г.  на ОИК-Борован.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Десислава Димитрова Тодорова  удостоверение от ОИК Борован , за избран кмет на община.

 

На основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА решението е окончателно е не подлежи на обжалване.

Копие от настоящото решение да се връчи незабавно на Председателя на Общински съвет – Борован.

На основание чл. 463, ал. 2 и ал. 3 препис от решението, ведно с документа установяващ основанието за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на Община Борован  да бъде изпратен на ЦИК.

Решението беше обявено на таблото на ОИК -Борован в сградата на находяща се комисията  в 14:00 часа.

Председател: Яна Тошева Бецинска-Георгиева

Секретар: Ани Мариянова Искренова

* Публикувано на 09.01.2022 в 14:48 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 149 - МИ / 19.06.2022

  относно: Констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмета на община Борован и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на община Борован.

 • № 148 - МИ / 19.06.2022

  относно: Взимане на решение на основание чл.99, т.1 и чл.100 от АПК, за възобновяване на производството по издаване на административен акт.

 • № 147 - МИ / 19.06.2022

  относно: Избор на заместник на Секретаря на ОИК – Борован

всички решения