02.11.2023

Съобщение

На 02.11.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

На 28.10.2023 г. от 17:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

28.10.2023

Съобщение

На 28.10.2023 г. от 13:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

26.10.2023

Съобщение

На 26.10.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

25.10.2023

СПИСЪК НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

ОИК - Борован обявява, че в изборите на 29.10.2023г., на територията на община Борован, в 6 секционни избирателни комисии ще има възможност да се гласува със специализирано устройство за машинно гласуване, съгласно списък на избирателните секции със специализирано устройство за машинно гласуване

25.10.2023

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВВЕ НА 29.10.2023 г.

25.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

ОИК - Борован, уведомява партиите, коалициите, местната коалиция и инициативния комитет, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., че правния статут на застъпниците на кандидатите и процедурата по регистрация им са регламентирани от Изборния кодекс – Глава седма „Застъпници“ – чл.117 и сл. и Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците  се осъществява чрез подаване на заявление до ОИК - Борован по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа) до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден чрез подаване до ОИК на предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Борован– 13 секции.

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

 1. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 2. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 3. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др.подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 4. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. 
 5. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в ОИК може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК ([email protected]), но е валидно само след подаване на заявление (приложение №72-МИ за първоначална регистрация на застъпници, приложение № 73-МИ за заместващи застъпници 
 6. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.

 

 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то

 

САМО ЗА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ:

Заместваният застъпник, заедно с ЕГН-то му се избират от в колоната D от падащо меню във всяка клетка, което показва всички имена и ЕГН-та, въведени в страницата ЗАСТЪПНИЦИ. Това значи, че ако партията (коалицията) има повече от един файл с предложения за застъпници, замяната му става чрез съответната страница във файла, с който е бил първоначално заявен.

 При други проблеми с файла не се колебайте да задавате въпроси на телефона на ОИК-Борован, поместен на интернет страницата на комисията.

24.10.2023

Съобщение

На 24.10.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

19.10.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БОРОВАН СЪОБЩАВА, че избирателните секции на територията на Община Борован за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29. 10.2023 г., ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ ЗРЕНИЕТО , във връзка със  З А П О В Е Д № 285/03.10.2023 г. на Община Борован са следните:

№ на СИК

Място за обявяване на избирателния списък

Място за гласуване

060500001

с. Борован

ул. „ Рашо Трифонов“ № 2

ПГ „ Коста Петров“ ет. 1

060500002

с. Борован

 ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

ОУ „ Отец Паисий“ ет. 1

060500003

с. Борован

ул. „ Христо Смирненски“

№ 2

ОУ „ Отец Паисий“ ет. 1

060500004

с. Малорад

ул. „ Георги Димитров“ № 40

Читалище „ Просвета“ – клуб на пенсионера

060500005

с. Малорад,

 ул. „ Петър Къчев“ №8

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500006

с. Малорад

„ Петър Къчев“ №8

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500007

с. Добролево

ул. „ Благой Монов“ № 3

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500008

с. Добролево

ул. „ Благой Монов“ №3

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ет. 1

060500009

с. Нивянин ул.“ Иван Вазов“ №5

Сградата на ресторанта

060500010

С. Сираково

ул. „ Иван Вазов“ № 22

Кметство ет. 1

 

Пред избирателната секция се поставят табели и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

 ОПОВЕСТЯВА  Дежурени телефони и адрес, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден в община Борован: адрес: с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1;

тел.: 0896709642 или 09147/9210

 

На посочения адрес и телефони се приемат заявки от 09:00 часа до 17:00 часа от 20.10.2023 г. до 29.10.2023 г., за втори тур до 05.11.2023 г. включително.

 

 Мерките, позволяващи на избирателите с  увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението да гласуват в изборния ден, да бъдат оповестени по подходящ начин, чрез средствата за масовo  осведомяване на територията на община Борован.

 

19.10.2023

Съобщение

На 19.10.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

13.10.2023

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви , че съгласно чл.87, ал.1, т.4 от ИК обучението ще се проведе на 22.10.2023 г./неделя/ от 10,00 часа в салона на читалище „Цани Иванов“ – с.Борован

13.10.2023

Съобщение

На 13.10.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

11.10.2023

Съобщение

Във връзка с изпълнение на т.7 от Решение №1979-МИ от 18.08.2023 г. и протоколно такова с №МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, ОИК Борован публикува предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

КМЕТ НА ОБЩИНА 

КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРОЛЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛОРАД 

КМЕТ НА КМЕТСТВО НИВЯНИН

КМЕТ НА КМЕТСТВО СИРАКОВО

 

11.10.2023

Съобщение

На 11.10.2023 г. от 14:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

06.10.2023

Съобщение

На 06.10.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

05.10.2023

Съобщение

На 05.10.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

03.10.2023

Съобщение

На 03.10.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

29.09.2023

Съобщение

На 30.09.2023 г. от 16:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

27.09.2023

Съобщение

На 27.09.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

26.09.2023

Съобщение

На 26.09.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

25.09.2023

Съобщение

На 25.09.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1

21.09.2023

Съобщение

ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

18.09.2023

Съобщение

На 18.09.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1.

16.09.2023

Съобщение

На 16.09.2023 г. от 11:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1.

16.09.2023

Съобщение

На 17.09.2023 г. от 16:30ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1.

14.09.2023

Съобщение

На 14.09.2023 г. от 13:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1.

12.09.2023

Съобщение

На 12.09.2023 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на ОИК Борован с място на провеждане: с. Борован, ул. Освобождение №1.

09.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК-Борован на 09.09.2023 г., 15:00 ч.

 

Проект за дневен ред 

Материали за заседанието:

Член ОИК

 

Приемане на решения, свързани с организацията на работата на Общинска избирателна комисия- мандат 2023-2027 г.

Председател

 

Разни

         -

 

09.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК-Борован на 11.09.2023 г., 18:00 ч.

 

Проект за дневен ред 

Материали за заседанието:

Член ОИК

 

Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Борован при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Председател

 

Разни

        -
още съобщения

Календар

Решения

 • № 104-МИ / 01.12.2023

  относно: Освобождаване на общински съветници и обявяване на избрани на следващите в листата кандидати за общински съветник от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

 • № 103-МИ / 05.11.2023

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 100-МИ/30.10.2023 г. на Общинска Избирателна комисия Борован, относно ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 • № 102-МИ / 02.11.2023

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Борован, които да представляват същата пред съдебните органи

всички решения