Общинска избирателна комисия Борован


РЕШЕНИЕ
№ 144-МИ
Борован, 13.03.2020

ОТНОСНО: Постъпило писмо от Общински съвет - Борован

В Общинска избирателна комисия – Борован с вх. № 286/ 28.02.2020 г. постъпило писмо от Председателя на Общински съвет – Борован, в което ни уведомява, че във връзка с проведено заседание на 12.02.2020 г. на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Борован, е декларирана несъвместимост по т.4 „Не съм едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която съм общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия“ на лицето Пламен Василев Методиев - общински съветник от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ (ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ(ДПС), ПП“ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД (НДСВ), ПП“СДС“, ПП“НОВОТО ВРЕМЕ“ И ПП „ВОЛЯ“) в Общински съвет – Борован. Към писмото са приложени копие от настоящата декларация на лицето, както и Протокол №2 от 12.02.2020 г. на ПККОНПИ и доклад от същата комисия.

Предвид горното Общински избирателна комисия – Борован, на заседание проведено на 02.03.2020 г., реши да се изпрати писмо до Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Борован,  която да представи акт, видно от който лицето Пламен Василев Методиев има сключени договори с общината като ЕТ, и същата информация да се изисква от Пламен Василев.

В Общинска избирателна комисия – Борован с вх. № 288/ 13.03.2020 г. е постъпило писмо и придружителни документи от Председателя на Общински съвет – Борован, които нямат връзка с изисканите от ОИК – Борован документи с писмо с Изх№139/04.03.2020 г., а именно:

 1. Приетото решение на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Борован за извършване на проверка на декларациите за съвместимост на основание чл.16, ал.4 от НОРИПДУКИ.
 2. Връчено решение на Пламен Василев Методиев на основание чл.16, ал.5 от НОРИПДУКИ.
 3. Направено искане за предоставяна на информация, съгласно чл.16, ал.6 от НОРИПДУКИ, на база на което е установена фактическа несъвместимост
 4. Събрана информация на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Борован на основание чл.16, ал.8 от НОРИПДУКИ, която да се представи към доклада на същата комисия.

От страна на Пламен Василев Методиев в Общинска избирателна комисия – Борован с вх. № 287/ 05.03.2020 г. е постъпило придружително писмо към декларацията му за несъвместимост в което става ясно, че лицето е допуснало техническа грешка и е попълнило нова декларация след като, му е указано с писмо на Общински съвет – Борован от 14.02.2020 година, а именно дата на проверката, лицето е внесло същите документи на в Общински съвет Борован на 20.02.2020 година коригирана декларация, което е в законоустановения срок. Същите са представени и от ОбС-Борован с писмо с Вх.№288/13.03.2020 г.

След разглеждане на отговорите на Общински съвет – Борован и Пламен Василев Методиев ОИК – Борован констатира следното:

От така подаденото писмо и протокол не става ясно с какъв акт /доклад със заключение или решение/ Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС-Борован е извършила проверката по Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, нито относно това, дали Пламен Василев Методиев е уведомен за извършената проверка на комисията, съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ и Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси приета с ПМС № 209 от 26.09.2018 г., обн., ДВ, бр. № 81 от 02.10.2018 г.

Съгласно чл. 34. ал. 5, т. 3 (Нова - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г., доп., бр. 63 от 2007 г., изм., бр. 7 от 2018 г., в сила от 1.12.2019 г. - бр. 21 от 2018 г.) Общинският съветник не може: да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

В конкретния случай няма доказан сключен договор между лицето Пламен Василев Методиев в качеството му на ЕТ и кмета на община Борован.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във вр с чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 3 от ЗПКОНПИ и Решение № 1685-МИ от 20.11.2019г на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Борован,

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА на Пламен Василев Методиев избран за общински съветник и отхвърля искането с вх. № 286/ 28.02.2020 г. От Петър Станев – Председател а Общински съвет – Борован за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник – Пламен Василев Методиев;

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца по реда на              чл. 459 от Изборния кодекс чрез ОИК – Борован.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Яна Бецинска – Георгиева                                                               

 

ЗА СЕКРЕТАР:  Даниела Ангелова

Председател: Яна Тошева Бецинска-Георгиева

Секретар: Ани Мариянова Искренова

* Публикувано на 13.03.2020 в 17:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 149 - МИ / 19.06.2022

  относно: Констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмета на община Борован и уведомява ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет на община Борован.

 • № 148 - МИ / 19.06.2022

  относно: Взимане на решение на основание чл.99, т.1 и чл.100 от АПК, за възобновяване на производството по издаване на административен акт.

 • № 147 - МИ / 19.06.2022

  относно: Избор на заместник на Секретаря на ОИК – Борован

всички решения